[Logo] T.C. Yükseköğretim Kurulu Bilgi Paylaşım Forumu
  [Search] Ara   [Recent Topics] Son Konular   [Hottest Topics] Yeni Konular   [Members]  Üye Listesi   [Groups] Ana Sayfaya Git 
[Register] Kayıt Ol / 
[Login] Giriş 
mesaj gönderilmiştir:: buyukbas
Forum Dizini » Profil buyukbas » mesaj gönderilmiştir: buyukbas
Yazar Mesaj
arkadaslar anayasa mahkemesinin ilgili kararı.. mesai kavramı devam ediyor.okuyun lütfen. bende isterdim ama kalkmasını maalesef iptali reddedilmiş. keske kararları okuduktan sonra burda yazsanız. bizler akademisyeniz.öyle her oltaya gelmemiz gerekiyor.. mahkeme kararını kısaca yayınlıyorum. DİKKAT EDİN İPTAL İSTENDİ AMA EDİLMEDİ..
II- YASA METİNLERİ
A- İptali İstenilen Yasa Kuralları

MADDE 3- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 36– Öğretim elemanları, üniversitede devamlı statüde görev yapar.( BU KISIM BİRİNCİ FIKRA)

Öğretim elemanları, bu Kanun ile diğer kanunlarda belirlenen görevler ve telif hakları hariç olmak üzere, yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde ücretli veya ücretsiz, resmi veya özel başka herhangi bir iş göremezler, ek görev alamazlar, serbest meslek icra edemezler. Öğretim elemanının görevi ile bağlantılı olarak verdiği hizmetin karşılığında telif ücreti adıyla bir bedel tahsil etmesi halinde 58 inci madde hükümleri uygulanır.

Öğretim üyesi, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim birimi ile sınırlı olmaksızın ve ihtiyaç bulunması halinde görevli olduğu üniversitede haftada asgari on saat ders vermekle yükümlüdür. Öğretim görevlisi ve okutmanlar ise, haftada asgari on iki saat ders vermekle yükümlüdür.

Öğretim elemanlarının, ders dışındaki uygulama, seminer, proje, bitirme ödevi ve tez danışmanlıklarının kaç ders saatine karşılık geldiği; kendi üniversitesi dışındaki devlet veya vakıf üniversitelerine bağlı yükseköğretim kurumlarında haftada verebileceği azami ders saatleri ve uzaktan öğretim programlarında verdikleri derslerin örgün öğretim programlarında verilen kaç ders saatine tekabül ettiği Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

2- Anayasaya Aykırılık Sorunu
a) Birinci, Üçüncü ve Dördüncü Fıkraların İncelenmesi

Dava dilekçesinde 5947 sayılı Yasa’nın 3. maddesi ile değiştirilen 2547 sayılı Yasa’nın 36. maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları ile getirilen sistemin, nitelikli akademik personelin serbest çalışmayı tercih ederek üniversiteden ayrılmasına neden olacağı, akademik personelin bilimsel bilgi ve yeteneğini “yaygın” biçimde kamunun hizmetine ve yararlanmasına sunmasını engellediği, üçüncü fıkrada belirtilen asgari ders yükünün, üniversitenin amacını yalnızca “bilgi aktarma” olarak tanımladığı, bu durumun bilimsel çalışmayı engelleyerek üniversiteleri asıl amacından uzaklaştırdığı, ayrıca akademik personelin kendi üniversitesi dışındaki devlet veya vakıf üniversitelerine bağlı yükseköğretim kurumlarında haftada verebileceği azami ders saatlerinin yalnızca yasayla düzenlenebilecek bir konu olduğu, yürütmenin takdirine bırakılamayacağı belirtilerek iptali istenen kuralların Anayasa’nın 2., 10., 13., 17., 27., 48., 49., 50., 56., 130. ve 131. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

5947 sayılı Yasa’nın 3. maddesi yukarıda da ifade edildiği gibi üniversitelerde çalışacak öğretim elemanlarının çalışma sistemini ve bu sistemle ilgili çalışma koşullarını düzenleyen YÖK Kanunu’nun 36. maddesinde değişiklik yapmaktadır. İptali istenen fıkralar incelendiğinde, yasakoyucunun bu değişiklik ile yeni bir çalışma sistemi getirmediği, önceki düzenlemede var olan kısmi çalışma sistemine yer vermeyerek devamlı statüde çalışmayı yeniden düzenlediği anlaşılmaktadır.

Maddenin birinci fıkrasında “öğretim elemanları, üniversitede devamlı statüde görev yapar” kuralı yer almaktadır. Yasakoyucu bu kural ile kamuda çalışan tüm memurlarda olduğu gibi öğretim elemanlarının da devamlı statüde görev yapacaklarını belirlemiştir. Ayrıca, yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapma, bilgi ve teknoloji üretme, bilim verilerini yayma, ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olma, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelme gibi yükseköğretimin temel amaçlarının gerçekleştirilmesinin de üniversitelerde devamlı statüde çalışmayı gerekli kılabilir. Bu nedenle, kamu görevlisi olmaları nedeniyle öğretim elemanlarının da hangi statüde çalışacaklarının belirlenmesi yasakoyucunun takdir yetkisi içinde kalmaktadır.

VII- SONUÇ

2- 3. maddesiyle, 4.11.1981 günlü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun değiştirilen 36. maddesinin;
b- İkinci fıkrasının ikinci tümcesi ile birinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

YANİ SİZLERİN DEDİĞİ GİBİ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL. BUGÜN BİR AKADEMİSYEN ARKADAS SÖYLEDİ BU DURUMU BANA ANAYASA MAHKEMESİ KARARI ELİMDE. KESKE BİRAZ ARASTIRSAYDINZ DA BİZLERİ BÖYLE UMUTLANDIRMASAYDINIZ..
http://www.memurlar.net/haber/240262/

Memur gerçekte (-) zam aldı...

680 liralık maaşHakem Kurulu kararına göre memura 2012 yılında yüzde 4+4 zam verilecektir. Ancak 2012 yılı enflasyonunun da altı aylık dönemlerde yüzde 4'ü aşacağı herkes tarafından ifade edilmektedir. Enflasyon zam miktarını aşarsa, aşan kısım kadar fark verilecektir. Örneğin yılın ilk 6 ayı için enflasyon yüzde 5 çıkmış ise memura Temmuz ayında yüzde 1 zam daha verilecektir. Verilecek bu fark zammı dahi enflasyon oranında olduğu için memur gerçekte 2012 yılında hiç zam almamış olacaktır. Üstelik vergi diliminden dolayı maaşında reel olarak artma değil azalma meydana gelecektir.

Aşağıda bir ziyaretçimizin KİT personeli için yaptığı vergi matrahına dair açıklama yer almaktadır. KİT personelinin aldığı ücretin bir çok unsuru gelir vergisine tabidir. 2012 yılının başından itibaren maaşları sözleşme ücreti ile belirlenen kariyer meslekler ve üst düzey personelin maaşlarının önemli bir kısmı da (Ücretler gelir vergisine tabi ama tazminatlar değil) gelir vergisine tabidir. Memurlar da ise daha az sayıda maaş unsuru gelir vergisine tabidir. Bu çerçevede, KİT personeli, üst düzey personel ve kariyer meslek mensupları 3 veya 4. aydan itibaren memurlar ise 6 veya 7. aydan itibaren bir üst vergi dilimine girecektir. Bu da gelir vergisi kesintisi yapılan maaş kalemlerinde yüzde 5'lik azalma anlamına gelmektedir. Diğer taraftan bazı kamu personeli Kasım ayından itibaren yüzde 27'lik vergi dilimine girecektir. Yani maaşları Kasım ayında toplamda yüzde 12 azalacaktır. Bu nedenle, memur maaşlarında reel anlamda zam değil azalma meydana gelecektir.

Vergi Matrahında Adaletsiz Uygulama

Bilindiği gibi Kamuda çalışan Personellerin Maaşlarından Gelir Vergisi stopajı kesilmektedir.

2012 Yılı Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları

10.000 TL kadar %15

25.000 TL sinin 10.000 TL si için 1.500 TL, fazlası için %20

58.000 TL sinin 25.000 TL si için 4.500 TL, * fazlası için %27

58.000 TL sinden fazlasının 58.000 TL si için 13.410 TL, ** fazlası için %35

Kit lerde çalışan 399. Sayılı KHK tabi çalışan personellerin aylık Vergi matrahlarının yüksek olmasından dolayı yılın ilk dördüncü ayından itibaren bir üst vergi dilimine girmesi sonucu %5 eksik maaş almaktadırlar.

Örnek; Kit lerde çalışan 399. Sayılı KHK tabi çalışanlardan

Kadrosu Brüt Ücretler Toplamı Net Ödenen Aylık Vergi Matrahı Üst vergi dilimine geçtiği ay Fazladan ödediği vergi Fazladan ödediği verginin Net maaşa oranı %

Memur 2.645,11 2.195,00 2.079,97 5 104,00 5,00

Şef (y.o) 3.428,43 2.892,75 2.535,60 4 126,78 5,00

Yukarıda örnekte görüldüğü gibi 399. Sayılı KHK tabi çalışanlar en geç 4. ve 5. aylarda bir üst vergi dilimine girmekte Ocak ayı zammı %5 in altında olması halinde 4.aydan 7.aya kadar (2.yarı yıl zammı) fazladan kesilen vergi kadar maaşları eksiye gitmektedir..

657 Sayılı Yasaya tabi çalışanların büyük çoğunluğu ise 8.veya 9.ayda bir üst vergi dilimine girerek Maaşlarından %5 daha fazla vergi kesinti olmaktadır.

VERGİNİN YANSIMASI

a) Yansıma Şekilleri. İleriye doğru yansıma: kısmen yada tamamen ileriye doğru yansıma, üretici yada mal ve hizmet satışını yapan kimselerin ödemiş oldukları vergiyi mal ve hizmetlerin satış fiyatına ekleyerek alıcıya devretmesi şeklinde gerçekleşir.

b) Çapraz Yansıma: Talep elastikiyeti düşük olan, temel gıda maddeleri ve tekel ürünleri gibi malların üzerine konulan bir vergi kolaylıkla fiyata eklenerek alıcılara yani ileriye doğru yansıtılabilir, buna karşılık talebi esnek olan bir malın üzerine konulan bir verginin ileri doğru yansıtılması pek kolay olmaz. Zira vergi dolayısı ile fiyatı yükselen mala karşı olan talep azalır. Bu yüzden ileriye doğru yansıma bazen vergi konusu malların fiyatının yükseltilmesi ile değil de başka malların fiyatının yükseltilmesi ile gerçekleşir ki buna çarpraz yansıma denir.

c) Geriye doğru yansıma: Satılan alınan mal ve hizmetlerin fiyatı düşürülerek vergi yükü malı satanların üzerine doğru devredilmeye çalışılır. Ancak hemen belirtmek gerekir ki yansımanın bu şekli daha çok işletmelerin kendilerinin satın aldıkları faktörlerin fiyatının düşürülmesi şeklinde gerçekleşir. Tüketiciler açısından geriye yansıma oldukça güç bir iştir.

d) Kanuni ve fiili yansıma :Kanun koyucu vergiler ile ilgi düzenlemeleri yaparken verginin yükümlüler tarafından başkalarına devrini öngörmüş olabilir bunun sonucu olarak gerçekleştirirken yansımaya kanuni yansıma deniri Örneğin:; KDV vergisinde mal ve hizmet satışını yapanlar kanuni yükümlü olarak nitelendirilen tüketiciler vergi taşıyıcısı yada yüklenicisi olarak nitelendirilmektedir. Bazı hallerde kanun koyucu açık bir şekilde öngörmediği halde yasal yükümlü tarafından ödenmiş olan bir vergi çeşitli yollardan başkalarına devredilmektedir. Bu suretle oluşan yansımaya fiili yansıma adı verilir.

Ticaretle uğraşanlar Geliri artarak Bir üst vergi dilimine girdiği takdirde yukarıda izahı yapılan Yansıtma modelleriyle üzerine binen vergi yükünü yansıtmaktadırlar. Oysaki Ocak ayında ilk maaşını alan personelin ücreti Temmuzda yapılacak Maaş zammına kadar hiç artmadığı halde 4. ve 5. aylarda fazladan %5 lik daha sonra 9.ve 10.aylarda ise bir üst vergi Matrahı olan %27 lik dilime girerek %12 lik fazladan vergi yükü ile maaşları erimektedir. Netice olarak Yüzde oniki maaş zammı verilmiş olsa bile Zam yapılmamış etkisi gösterecekti.

M.Lütfi AYTUĞ
http://www.memurlar.net/haber/240262/

Memur gerçekte (-) zam aldı...

680 liralık maaşHakem Kurulu kararına göre memura 2012 yılında yüzde 4+4 zam verilecektir. Ancak 2012 yılı enflasyonunun da altı aylık dönemlerde yüzde 4'ü aşacağı herkes tarafından ifade edilmektedir. Enflasyon zam miktarını aşarsa, aşan kısım kadar fark verilecektir. Örneğin yılın ilk 6 ayı için enflasyon yüzde 5 çıkmış ise memura Temmuz ayında yüzde 1 zam daha verilecektir. Verilecek bu fark zammı dahi enflasyon oranında olduğu için memur gerçekte 2012 yılında hiç zam almamış olacaktır. Üstelik vergi diliminden dolayı maaşında reel olarak artma değil azalma meydana gelecektir.

Aşağıda bir ziyaretçimizin KİT personeli için yaptığı vergi matrahına dair açıklama yer almaktadır. KİT personelinin aldığı ücretin bir çok unsuru gelir vergisine tabidir. 2012 yılının başından itibaren maaşları sözleşme ücreti ile belirlenen kariyer meslekler ve üst düzey personelin maaşlarının önemli bir kısmı da (Ücretler gelir vergisine tabi ama tazminatlar değil) gelir vergisine tabidir. Memurlar da ise daha az sayıda maaş unsuru gelir vergisine tabidir. Bu çerçevede, KİT personeli, üst düzey personel ve kariyer meslek mensupları 3 veya 4. aydan itibaren memurlar ise 6 veya 7. aydan itibaren bir üst vergi dilimine girecektir. Bu da gelir vergisi kesintisi yapılan maaş kalemlerinde yüzde 5'lik azalma anlamına gelmektedir. Diğer taraftan bazı kamu personeli Kasım ayından itibaren yüzde 27'lik vergi dilimine girecektir. Yani maaşları Kasım ayında toplamda yüzde 12 azalacaktır. Bu nedenle, memur maaşlarında reel anlamda zam değil azalma meydana gelecektir.

Vergi Matrahında Adaletsiz Uygulama

Bilindiği gibi Kamuda çalışan Personellerin Maaşlarından Gelir Vergisi stopajı kesilmektedir.

2012 Yılı Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları

10.000 TL kadar %15

25.000 TL sinin 10.000 TL si için 1.500 TL, fazlası için %20

58.000 TL sinin 25.000 TL si için 4.500 TL, * fazlası için %27

58.000 TL sinden fazlasının 58.000 TL si için 13.410 TL, ** fazlası için %35

Kit lerde çalışan 399. Sayılı KHK tabi çalışan personellerin aylık Vergi matrahlarının yüksek olmasından dolayı yılın ilk dördüncü ayından itibaren bir üst vergi dilimine girmesi sonucu %5 eksik maaş almaktadırlar.

Örnek; Kit lerde çalışan 399. Sayılı KHK tabi çalışanlardan

Kadrosu Brüt Ücretler Toplamı Net Ödenen Aylık Vergi Matrahı Üst vergi dilimine geçtiği ay Fazladan ödediği vergi Fazladan ödediği verginin Net maaşa oranı %

Memur 2.645,11 2.195,00 2.079,97 5 104,00 5,00

Şef (y.o) 3.428,43 2.892,75 2.535,60 4 126,78 5,00

Yukarıda örnekte görüldüğü gibi 399. Sayılı KHK tabi çalışanlar en geç 4. ve 5. aylarda bir üst vergi dilimine girmekte Ocak ayı zammı %5 in altında olması halinde 4.aydan 7.aya kadar (2.yarı yıl zammı) fazladan kesilen vergi kadar maaşları eksiye gitmektedir..

657 Sayılı Yasaya tabi çalışanların büyük çoğunluğu ise 8.veya 9.ayda bir üst vergi dilimine girerek Maaşlarından %5 daha fazla vergi kesinti olmaktadır.

VERGİNİN YANSIMASI

a) Yansıma Şekilleri. İleriye doğru yansıma: kısmen yada tamamen ileriye doğru yansıma, üretici yada mal ve hizmet satışını yapan kimselerin ödemiş oldukları vergiyi mal ve hizmetlerin satış fiyatına ekleyerek alıcıya devretmesi şeklinde gerçekleşir.

b) Çapraz Yansıma: Talep elastikiyeti düşük olan, temel gıda maddeleri ve tekel ürünleri gibi malların üzerine konulan bir vergi kolaylıkla fiyata eklenerek alıcılara yani ileriye doğru yansıtılabilir, buna karşılık talebi esnek olan bir malın üzerine konulan bir verginin ileri doğru yansıtılması pek kolay olmaz. Zira vergi dolayısı ile fiyatı yükselen mala karşı olan talep azalır. Bu yüzden ileriye doğru yansıma bazen vergi konusu malların fiyatının yükseltilmesi ile değil de başka malların fiyatının yükseltilmesi ile gerçekleşir ki buna çarpraz yansıma denir.

c) Geriye doğru yansıma: Satılan alınan mal ve hizmetlerin fiyatı düşürülerek vergi yükü malı satanların üzerine doğru devredilmeye çalışılır. Ancak hemen belirtmek gerekir ki yansımanın bu şekli daha çok işletmelerin kendilerinin satın aldıkları faktörlerin fiyatının düşürülmesi şeklinde gerçekleşir. Tüketiciler açısından geriye yansıma oldukça güç bir iştir.

d) Kanuni ve fiili yansıma :Kanun koyucu vergiler ile ilgi düzenlemeleri yaparken verginin yükümlüler tarafından başkalarına devrini öngörmüş olabilir bunun sonucu olarak gerçekleştirirken yansımaya kanuni yansıma deniri Örneğin:; KDV vergisinde mal ve hizmet satışını yapanlar kanuni yükümlü olarak nitelendirilen tüketiciler vergi taşıyıcısı yada yüklenicisi olarak nitelendirilmektedir. Bazı hallerde kanun koyucu açık bir şekilde öngörmediği halde yasal yükümlü tarafından ödenmiş olan bir vergi çeşitli yollardan başkalarına devredilmektedir. Bu suretle oluşan yansımaya fiili yansıma adı verilir.

Ticaretle uğraşanlar Geliri artarak Bir üst vergi dilimine girdiği takdirde yukarıda izahı yapılan Yansıtma modelleriyle üzerine binen vergi yükünü yansıtmaktadırlar. Oysaki Ocak ayında ilk maaşını alan personelin ücreti Temmuzda yapılacak Maaş zammına kadar hiç artmadığı halde 4. ve 5. aylarda fazladan %5 lik daha sonra 9.ve 10.aylarda ise bir üst vergi Matrahı olan %27 lik dilime girerek %12 lik fazladan vergi yükü ile maaşları erimektedir. Netice olarak Yüzde oniki maaş zammı verilmiş olsa bile Zam yapılmamış etkisi gösterecekti.

M.Lütfi AYTUĞ
HAKEM HYETİNİN OY ORANLARI..
BAŞKAN SAYIŞTAY BAŞKANI
4 HÜKÜMET YETKİLİSİ
4 SENDİKA YETKİLİSİ
1 HÜKÜMET TARAFINDAN GÖREVLENDİRİLEN ÖĞRETİM ÜYESİ ( Kİ BİZİM ÖZELLİKLE ONU BİLGİLENDİRMEMİZ LAZIM. BU İSİM SANIRIM SEDAT MURAT HOCAMIZ)
1 SENDİKA TEMSİLCİSİ ÖĞRETİM ÜYESİ
BAŞKAN DAHİL 11 KİŞİ
BİZİM EK ÖDEMELER , ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNE DAİMİ KADRO, TAZMİNATLAR İLE İLGİLİ KARARLAR 6/5 ALINIR MUHTEMELEN
O YÜZDEN HÜKÜMET TEMSİLCİSİ ÖĞRETİM ÜYESİ HOCAMIZA DURUMUMUZU ÇOK İYİ ANLATMAMIZ LAZIM. ELİMDE BİR SÜRÜ BORDRO VAR BEN HEPSİNİ YOLLAYACAĞIM. MEMUR MAAŞ BORDROSU, MYO SEKRETRİ MAAŞ BORDROSU, HİZMETLİ MAAŞ BORDROSU, AKADEMİSYENLERE AİT MAAŞ BORDROLARI, VE TALEPLERLE İLGİL METİN. EĞER ÖĞRETİM ÜYESİ HOCAMIZ HÜKÜMETİN BASKISI ALTINDA KALMAZ VE HAKLILIĞIMZA İNANIRSA BU İŞİ HALLEDEBİLİR..
HEPİNİZİ DESTEK VERMEYE DAVET EDİYORUM..
BURDA EN ÖNEMLİ HALKA HÜKÜMETİN HAKEM HEYETİNE TEKLİF ETTİĞİ AKADEMİSYEN HOCAMIZIN HANGİSİ OLDUĞU.
-Prof. Dr. Sedat Murat,
İstanbul Üniversitesi İKTİSAT FAKÜLTEİ DEKANI HOCAMIZ. mail adresini veya fakültenin faks numarasını bulamadım. iktisat fakültesi öğretim üyesi ve arastırma görevlisi arkadaslar sizlere çok önemli görev düşüyor. hocamızın mail adresi ve faks numarasına ihtiayacımız var. faksı fakülteden alabiliriz ama mail adresini yaz siz tanınmayacak bir nickle buraya yazın işimizi kolaylaştırın ve dualarımızı alın. yada ben bulup burdan ilan edeceğim.
-Doç. Dr. Aydın Başbuğ, Gazi Üniversitesi
abasbug@gazi.edu.tr
üniversitenin verdiği mail adresi. hocamızın ilgilendiği bir mail adrsi mutlaka vardır. gazi üniversitesindeki arkadaslarım hocamızın mail adresi acil olarak lazım. iş hakem heyetine gittiği zaman hocalarımızın haklılığımıza inanmaları için kendilerine bordrolarımızı ve durumumuzu anlatacak maiiler yollamamız gerekiyor.
LÜTFEN İLGİLİ OLUN..
BİR SÜREDİR ARANIZDA YOKTUM ARKADAŞLAR. ÇOK YERE YAZI YAZDIK ÇOK YERE İTİRAZLARIMIZI DİLE GETİRDİK.SU AN İTİBARİYLE HÜKÜMETİN VERİDİĞİ RAKAM 3,5+4 VE 3+3 DURUMUNDA VE AKADEMİSYENLERLE İLİLGİ EN UFAK BİR ARTIŞ SÖZ KONUSU DEĞİL.BENİM İSTEDİĞİM ASIL KONU OLAYIN HAKEM HEYETİNE GÖTÜRÜLMESİYDİ ÇOK SÜKÜR ÖYLEDE OLACAK.
http://www.memurlar.net/haber/232821/
Bakanlar Kurulu, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu üyelerini belirledi. Buna göre, toplu sözleşme görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması durumunda toplanacak kurula, Sayıştay Başkanı Recai Akyel başkanlık edecek.
Bakanlar Kurulu tarafından memur sendikaları konfederasyonuna gönderilen yazıya göre, Sayıştay Başkanı Akyel'in başkanlığını yapacağı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun diğer üyeleri şöyle:
-İlhan Hatipoğlu, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü
-Erhan Usta, Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
-Cavit Dağdaş, Hazine Müsteşar Yardımcısı
-Şaban Talaş, Devlet Personel Başkan Yardımcısı
-Hacı Bayram Tombul, Memur-Sen
-Hüseyin Rahmi Akyüz, Memur-Sen
-İsmail Koncuk, Türkiye Kamu-Sen
-Ali Kılıç, KESK
-Prof. Dr. Sedat Murat, İstanbul Üniversitesi
-Doç. Dr. Aydın Başbuğ, Gazi Üniversitesi
sevgili meslektaşlarım bu da ikinci bombam. bir mutemetin maaş bordrosu. sayın ydr doç dr büyüklerim, sevgili ars grvler yabancı dil doktora falan hikaye 2 myo mezunu bir mutemet kadar olamıyoruz. anlatamadığımız bu. bu bordroları bir siyasi görüpte hakkaten maasları cokdüsükmüş dememesinin imkanı yok. bir danıstay baskanı hakimini savcısını koruyup savcı ve hakimlerin maası düşük deme cesaretine sahip. bir içişleri bakanlığı polsilerine sahip çıkıyor ama bizi rektörler sadece kendi koltuk derdindeler anlasılan. yök başkanım artık sesimizi duyun istiyoruz. bubordro devletin muhasebat sisteminden çıkarılmıstır. sizlere bir öğretim görevlisinin bordrosunuda yayınlayacağım. bekleyin..

T.C. Kimlik Numarası
Adı Soyadı
Kurum Sicil Numarası
Emekli sicil Numarası
Hizmet Sınıfı / Ünvanı
Medeni Hali / Çocuk Sayısı
Kıdem Ay / Yıl
Derece / Kademe
Ek Gosterge 2200
Derece / Kademe (Emekliliğe Esas)
Ek Gösterge (Emekliliğe Esas) 2200
Aylık Vergi Matrahı 914.87
Geçen Aylar Vergi Matrahı Toplamı 2511.21
Asgari Geçim İndirimi Tutarı 89.76
Aylık Tutar 91.34
Ek Gosterge 145.61
Taban Aylık 885.62
Kıdem Aylık 25.15
Yan Odeme 34.1
Em.Kes.Karşılığı 317.57
Artış %100 (Devlet) 0
Giriş %25 (Devlet) 0
Gen.Sag.Sig.Pir.(Devlet) 190.54
Aile Yardımı 141.24
Çocuk Yardımı 16.55
Özel Hizmet Tazminatı 628.78
Dil Tazminatı 0
Makam / Görev Tazminatı 0
Den./Ek Öz.Hz. 75.45
Ek Öde.(666 KHK 691.65
Gelir Vergisi 47.47
Damga Vergisi 17.01
Emekli Keseneği (Devlet) 317.57
Emekli Keseneği (Kişi) 254.06
Artış %100 (Devlet + Kişi) 0
Giriş %25 (Devlet + Kişi) 0
Gen.Sag.Sig.Pir.(Devlet) 190.54
Gen.Sag.Sig.Pir.(Kişi) 0
Gelir Toplamı 3243.6
Kesinti Toplamı 846.16
Net Ödenen 2401.44
Toplam Ödenen 2401.44
hoppala bekir denir başka bir sey denmez. bu nasıl iştir Allah ım. memurun fazla mesai ücreti 1,35x3,2x100= 432 tl üstelik müdürle aran iyiyse fazla mesaiyi çalısmadan da alabiliryorsun. müdür sen mesaide çok çalısıyorsun sana 100 saat mesai dediği zaman sana 432 tl para veriyorlar. bu yazdığım üniversiteler için. hal böyle olursa kimse gece dersi istemez. öğretim görevlileri için 12 saat ders aldıktan sonraki kısmı isteğe bağlıdır. kimi sokacaklar sorması ayıp gece dersine?
bu yazdığım sayfa memurlar.nette yayınlanan üniversitedeki myo sekreterinin maaşı. ben yayınlayanın yalancısıyım ama bu rakamın doğru olduğunu biliyorum. akademisyenler neden ses çıkarmıyor bu duruma. bizler değilmiyiz eli kalem tutan. özgür düşünen. kendimizi ifade edemeyeceksek neden varız?

http://forum.memurlar.net/konu/1404071/?page=24

BİR MYO SEKRETERİNİN BORDROSU.. EYY AKADEMİSYENLER BU BORDROYA BAKIP HALA SESSİZ KALIYORSANIZ, HALA İÇİNİZ CIZ ETMİYORSA, YRD DOÇ VE DOÇ LER BU BORDROYA BAKIP HALA TEPKİ GÖSTERMİYORSA BEN İÇİNDE BULUNDUĞUM BU CAMİAYA YAZIKLAR OLSUN DİYORUM BAŞKABİR SEY DMİYORUM..

T.C. Kimlik Numarası

Adı Soyadı

Kurum Sicil Numarası

Emekli sicil Numarası

Hizmet Sınıfı / Ünvanı G.İ.H / Yük.Ok.Sek

Medeni Hali / Çocuk Sayısı Evli / 3

Kıdem Ay / Yıl 7 / 25

Derece / Kademe 1 / 4

Ek Gosterge 2200

Derece / Kademe (Emekliliğe Esas) 1 / 4

Ek Gösterge (Emekliliğe Esas) 2200

Raporlu Gun 0

Sigorta 0

Aylık Vergi Matrahı 918.42

Geçen Aylar Vergi Matrahı Toplamı 2518.41

Asgari Geçim İndirimi Tutarı 106.38

Aylık Tutar 99.28

Ek Gosterge 145.61

Taban Aylık 885.62

Kıdem Aylık 33.09

Yan Odeme 27.28

Em.Kes.Karşılığı 320.75

Artış %100 (Devlet) 0

Giriş %25 (Devlet) 0

Gen.Sag.Sig.Pir.(Devlet) 192.45

Aile Yardımı 141.24

Çocuk Yardımı 49.64

Özel Hizmet Tazminatı 911.73

Dil Tazminatı 0

Makam / Görev Tazminatı 0

Ek Öde. (666 KHK 1068.92

Gelir Vergisi 31.38

Damga Vergisi 20.93

Emekli Keseneği (Devlet) 320.75

Emekli Keseneği (Kişi) 256.6

Artış %100 (Devlet + Kişi) 0

Giriş %25 (Devlet + Kişi) 0

Gen.Sag.Sig.Pir.(Devlet) 192.45

Gen.Sag.Sig.Pir.(Kişi) 0

Sendika Aidatı 15.86

Gelir Toplamı 3875.61

Kesinti Toplamı 837.97

Net Ödenen 3037.64

Toplam Ödenen 3037.64
meslektaşlarım yazacaklarımın yanlıs anlasılmasını istemiyorum. hele de şehitlerimizin olduğu bu günde.emniyet teşkilatımınızn aldığı maası elestirmek değil gayem. sadece bu is için çaba gösterilirse yapılabileceğini ifade etmek istiyorum. bugunki gazete manseti..

Polise 500 lira zam
İçişleri Bakanlığı polislerin özlük haklarını düzenlemek için kanun taslağı hazırladı. Fazla çalışma ücretleri değişirken 500 lira ila bin 600 lira arasında zam umudu doğdu...

İçişleri Bakanlığı, polisleri yakından ilgilendiren 'özlük' hakları konusundaki kanun taslağını Maliye Bakanlığı'na gönderdi. Taslak 240 bin polis için zam umudu doğurdu. Ek gösterge, makam tazminatı, emniyet hizmetleri tazminatı ile fazla çalışma ücretlerini yeniden düzenleyen tasarı yasalaşırsa polislerin maaşı 500 ila bin 600 lira arasında zamlanacak.

EK GÖSTERGE ARTIYOR
Düzenleme, polislerin emekli aylıklarında da ciddi iyileştirme sağlayacak. Emniyet Teşkilatı'ndaki en yüksek ek gösterge oranı 4300'den 6400'e yükselecek. Emniyet Genel Müdürü'nün ek gösterge oranı ise 7 bin 600'e çıkartılacak. Tasarıya göre; sadece İl Emniyet Müdürleri, Daire Başkanları ile Genel Müdür Yardımcıları'nın aldığı makam tazminatından her rütbedeki polis müdürleri faydalanacak. 1000-2000 olan makam tazminatları ise kademeli olarak 6 bine kadar yükseltilecek. 4'üncü sınıf müdürler bin, 3'üncü sınıf müdürler 2 bin, 2'nci sınıf müdürler 3 bin, 1'inci sınıf müdürler 4 bin 500, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları ise 6 bin makam tazminatı alacak.
SİZE SUNU SORMAK İSTERİM SAYIN BAKANIM. MÜSTEŞARINIZ DAİRE BAŞKANINIZ, ÖZEL KALEM MÜDÜRÜNÜZ SİZDEN FAZLA MAAŞ ALSA SİZLER NE HİSSEDERDİNİZ.

SİZDEN İSTEDİĞİM ŞEY NET OLARAK ŞUDUR.
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, ARŞGRV,OKUTMAN MAAŞINDA 1000 TL ARTIŞ

AKADEMİK SINIFLANDIRMA MAAŞ ARTIŞ MİKTARI

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, ARŞGRV,OKUTMAN 1000 TL
YRD DOÇ 800 TL
DOÇENT 600 TL
PROF 400 TL

SİZE KONUYLA İLGİLİ BİLGİ VERİLMEDİĞİNDEN BAHİSLE BU METNİ YAZMIŞ BULUNMAKTAYIM. SİZDEN BİR ÖĞRETİM GÖREVLİSİ OLARAK RİCAM BİR YÜKSEK OKUL SEKRETERİ KADAR MAAŞIMIN OLMASINI SAĞLAMANIZ. BİZLERİ MEMURLAR KARŞISINDA EZDİRMEMENİZ.
BEN MYO YA ÖĞRETİM GÖREVLİSİ OLARAK REKTÖR HOCAMIZ UYGUN GÖRDÜĞÜ TAKTİRDE MÜDÜR OLARAK ATANABİLMEKTEYİM. BÖYLE BİR DURUMDA EMRİM ALTINDA ÇALIŞAN SEKRETERİM MUTEMETİM BENDEN YÜKSEK MAAŞ ALACAK. NERDE KALDI AST ÜST İLİŞKİSİ. MÜDÜRÜM MAAŞIN KADAR KONUŞ DEMELERİ DURUMUNDA BİR ÖĞRETİM GÖREVLİSİ OLARAK KENDİMİ KİME İFADE EDECEĞİM.
SAYIN BAKANIM
DOSYADA SİZE İLETTİĞİM BORDROLAR ARASINDA YÜKSEK OKUL SEKRETERİMİZİN MAAŞIDA VARDIR. AYRICA 41 YILLIK BİR ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SAYIN HOCAMIZIN MAAŞIDA VARDIR.
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ MEZUNU BİR SEKRETER 3036 TL MAAŞ ALIRKEN 41 YILIK HOCAMIZ 2524 TL MAAŞ ALMAKTADIR. SİZCE BU ADALETLİ BİR DURUMMUDUR?
7,5x0,98=7,5 tl
7,5x10 = 75 tl haftalık ücret
14 hafta güz dönemi x 75 tl= 1050 tl GÜZ DÖNEMİ ÖDENEN İKİNCİ ÖĞRETİM ÜCRETİ
7,5*2=15 TL
15*10= 150 TL
14 hafta güz dönemi x 150 tl= 2100 TL BAHAR DÖNEMİ ALACAĞIM İKİNCİ ÖĞRETİM TOPLAM ÜCRETİ
TOPLAM = 3150 TL / 12 = 26,52 TL YIL BAZINDA YANSITTIĞIMIZ ZAMAN MAAŞIMIZA AYLIK YANSIYAN TUTAR..
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MAAŞI HAM = 1985 TL
AYLIK YANSIYAN EK DERS = 262,5 TL
TOPLAM ELİME GEÇEN ÜCRET = 2247 ,5 TL
SAYIN BAKANIM, BÜROKRATLARINIZ SİZLERİ YANILTMAKTADIR…
Bizlerin aldığı ek ders ücretlerinin maaşlarımızı afaki şekilde artırdığını ifade edildiğini düşünüyorum. biz ikinci öğretim ücreti olarak normal ders ücretinin 3.2 katı kadarının ödendiği ifade edilmektedir. BU DURUM KÜLLİYETN YALANDIR.Üniversitelerin strateji geliştirme daire başkanlığı bikinci öğretim bütçesinin %51 ini kesmekte kalan kısmı ödenmesi için müdürlüklere göndermektedir. bu durumda ödenen miktar bana güz döneminde 0.98 katı bu dönem 2 katı şeklindedir. ufak bir hesaplamayla;
 
Forum Dizini » Profil buyukbas » mesaj gönderilmiştir: buyukbas
Git: